MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỦA LỚP TRƯỞNG

  1. Chức năng/Nhiệm vụ

  • Là cầu nối giữa sinh viên và Viện/GVCN

  • Bảo đảm việc học tập, kỷ luật và các sinh hoạt ngoại khoá của lớp được thực hiện nghiêm túc, tuân theo quy định của Viện.

  • Theo dõi và bảo đảm thông tin về tình hình của lớp chính xác, kịp thời, đầy đủ góp phần  phục vụ công việc quản lý tình hình học tập và giảng dạy

  • Phối hợp với GVCN và những người có liên quan để xây dựng môi trường học tập thân thiện; tinh thần thái độ, ý thức kỉ luật tốt và hợp tác giữa các thành viên trong lớp hướng tới mục tiêu đạt kết quả học tập tốt nhất cho cả lớp cũng như đối với mỗi thành viên thông qua việc tham gia vào các hoạt động chung của Viện.

  1. Báo cáo

Giáo viên chủ nhiệm

  1. Yêu cầu

  • Trung thực, chủ động, sáng tạo

  • Nghiêm túc, Có tinh thần trách nhiệm cao

  • Có khả năng tập hợp người khác, có khả năng thuyết phục

  • Có năng lực tổ chức các hoạt động

  • Có kỹ năng giao tiếp tốt

  1. Mô tả công việc

Công việc bao gồm nhưng không giới hạn bởi:

  • Tổ chức, chủ trì, hoàn thiện bộ máy cán bộ lớp bao gồm logbook keeper và thủ quĩ.

  • Truyền đạt các thông tin, ý kiến, phản ánh của Viện/GVCN tới sinh viên trong lớp.

  • Thu nhận các thông tin, ý kiến phản hồi

  • Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ học tập, rèn luyện và sinh hoạt của lớp theo kế hoạch của Viện;

  • Nhắc nhở sinh viên trong lớp chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế về học tập;

  • Xây dựng tinh thần đoàn kết và nề nếp tự quản của lớp

  • Theo dõi tình hình của lớp với những công việc cụ thể: đảm bảo log book đầy đủ thông tin sau mỗi tiết giảng; tổng hợp các thông tin trên vào cuối tuần để báo cáo GVCN; Báo cáo kịp thời những vấn đề xảy ra trong lớp; đề xuất cho việc hoàn thiện hệ thống bảng biểu, báo cáo trong log book.

  • Báo cáo hàng tháng cho chủ nhiệm lớp về tình hình lớp học và những công việc/biện pháp đã thực hiện cho lớp.

  1. Đánh giá

Sự hoàn thành công việc của lớp trưởng được đánh giá dựa trên:

  • Báo cáo kết quả hoạt động của bản thân

  • Đánh giá phản hồi của giảng viên, sinh viên và những người có liên quan

  • Tinh thần, thái độ và kỷ luật học tập của lớp (tình hình đi học đúng giờ, giữ kỷ luật trong lớp, ...)

  • Kết quả học tập của các thành viên trong lớp

  • Sự tham gia của các thành viên trong lớp vào các hoạt động chung của Viện.