Phương pháp phát triển năng lực Fansipan gồm có 03 bước:

Mỗi sinh viên Chương trình rèn luyện cho mỗi học kỳ.

Bước 1: Lập chương trình rèn luyện

Kế hoạch rèn luyện được cho từng học kỳ. Thông thường khóa học là 4 năm nên mỗi người có 8 Kế hoạch rèn luyện cho 8 học kỳ.

Căn cứ chính để lập Kế hoạch rèn luyện học kỳ bao gồm:

  1. Chương trình học tập chính khóa

  2. Tập hợp năng lực Fansipan

  3. Danh mục hoạt động phát triển năng lực

Bản chương trình rèn luyện có 4 cột.

Cột (1): Tên hoạt động

Trong cột này các bạn liệt kê tên hoạt động (là các hoạt động trong Danh mục 12 hoạt động để phát triển năng lực). Chọn các hoạt động bạn yêu thích và có thể thực hiện một cách thuận lợi.  

Cột (2): Mô tả hoạt động

Cột này mô tả chi tiết nội dung và cách thức thực hiện hoạt động đó như thế nào. Bạn cần đọc kỹ và tham khảo Tập hợp 12 hoạt động rèn luyện.  

Cột (3): Năng lực mục tiêu

Cột này liệt kê ra 3-4 năng lực mềm sẽ tập trung phát triển  từ hoạt động rèn luyện.

Lưu ý khi lập chương trình rèn luyện:

  • Mỗi học kỳ chỉ nên chọn một số lượng vừa phải, không thực hiện quá nhiều các hoạt động để đảm bảo chất lượng rèn luyện và không ảnh hưởng đến chương trình học chính khóa

  • Nếu thấy cần thiết, bạn có thể thay đổi để điều chỉnh Chương trình rèn luyện cho từng học kỳ cho phù hợp hơn.

Bước 2: Thực hiện chương trình rèn luyện

Bạn triển khai thực hiện Chương trình rèn luyện như đã lập kế hoạch cho từng học kỳ. Bạn có thể ghi chép quá trình rèn luyện vào Sổ tay rèn luyện hoặc trao đổi thảo luận trên Diễn đàn Fansipan.

Những kết quả thu được và bài học rút ra được ghi chép vào Cột (4) – Kết quả và bài học.

Bước 3: Đánh giá năng lực

Nếu nỗ lực rèn luyện theo phương pháp đúng, năng lực của bạn sẽ được nâng cao. Cuối mỗi học kỳ bạn sử dụng các Bảng kiểm và Bài trắc nghiệm để tự đánh giá những tiến bộ về năng lực đạt được sau mỗi học kỳ.

Kết quả đánh giá năng lực sẽ:

  • Cho biết bạn mạnh đang hay yếu về những năng lực nào

  • Thống kê cho từng học kỳ để cho thấy mức độ tiến bộ theo thời gian

  • So sánh với mức năng lực trung bình các thành viên khác trong Mạng lưới Fansipan

Để đảm bảo có kết quả chính xác, bạn cần trung thực khi đánh giá.