CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN HỌC KỲ …….. NĂM THỨ ………...

Ngày bắt đầu học kỳ…/……/……… Ngày kết thúc học kỳ…/……/………

Tên hoạt động Mô tả Năng lực mục tiêu Kết quả và bài học