Danh mục hoạt động phát triển năng lực

Danh mục có 12 hoạt động: Đọc sách, Khóa học ngắn hạn, Nhóm rèn luyện, Hình mẫu, Cố vấn, Làm cán bộ lớp, Hoạt động ngoại khóa, Hoạt động xã hội, Thực tập, Học việc, Làm thêm và Kinh doanh.

Đây là tất cả các hoạt động mà sinh viên có thể thực hiện để phát triển năng lực mềm. Có những hoạt động có thể thực hiện trong một học kỳ (như Hoạt động ngoại khóa) hoặc nhiều học kỳ (như Cố vấn). Thực hiện một hoạt động có thể giúp phát triển nhiều năng lực khác nhau và một năng lực có thể phát triển bằng nhiều hoạt động khác nhau. Việc lựa chọn hoạt động cần linh hoạt theo sở thích và điều kiện thực tế. Chọn các hoạt động bạn thấy thích và có thể thực hiện một cách thuận lợi.

Sơ đồ hoạt động